Skip to main content

Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice

Celem projektu jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację szeregu działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukacyjno-informacyjnych. Pierwotnie całkowity koszt projektu wynosił ponad 13 mln zł (3,1 mln euro), w tym koszty kwalifikowane 11,6 mln zł (2,7 mln euro), a przyznane dofinansowanie to niemal 10 mln zł (2,3 mln euro).

Projekt przewiduje realizację na terenie Czechowic-Dziedzic wielu wzajemnie powiązanych działań z zakresu adaptacji i mitygacji, odpowiadających na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie zmian klimatu. Powstaną zbiorniki retencyjne, deszczowe ogrody, zielone wysypy roślin, zielone wiaty przystankowe i ścieżka rowerowa. Elementem projektu jest szeroko zakrojona kampania podnosząca świadomość, która obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Przewidywane efekty realizacji Projektu to zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania lub okolicy, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa ilości i jakości terenów zielonych, podniesienie świadomości nt. zmian klimatu i promocja komunikacji rowerowej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniem z Nowergii – INTBAU Norway. Stowarzyszenie wspiera tradycyjne, lokalne budownictwo oraz tworzenie lepszych miejsc do życia, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Partner uczestniczyć będzie w projekcie w ramach zaplanowanych działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych, w trakcie których dzielić się będzie swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami i realizacją inwestycji w zgodzie z interesami środowiska naturalnego. Partnerstwo to przyczyni się do upowszechnienia wiedzy i doświadczeń.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta 26 listopada 2021 roku a planowana data zakończenia jego realizacji mija 30 kwietnia 2024 roku.

Projekt finansowany w 85% ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz budżetu państwa (15%).

Realizacja projektu: 2021–2024

Wartość całkowita: 16.146.599,35 zł
Dofinansowanie (łącznie): 12.182.605,59 zł
Dofinansowanie z MF EOG: 10.355.214,75 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.827.390,84 zł
Wkład własny gminy: 2.149.871,68 zł

Skontaktuj się z nami!