Skip to main content

Organizacje pozarządowe

CEE realizuje i obsługuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca odbywa się w formie wspierania przez gminę realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40], art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.] oraz wspierania realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40], § 14 ust. 5 i 6 uchwały nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice [Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45, poz. 808].

Wykaz organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz ubiegających się o ich realizację w 2023 roku

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Słowackiego 34


Ratownictwo i ochrona ludności

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
40-057 KATOWICE, Sobieskiego 6

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski
43-310 BIELSKO-BIAŁA, Bystrzańska 57


Ochrona zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie
43-200 PSZCZYNA, Św. Jadwigi 4

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie
43-211 PIASEK, Dworcowa 27

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOC RADUJE”
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Nad Białką 1e

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Pl. Opatrzności Bożej 20

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy
43-200 PSZCZYNA, Marii Skłodowskiej-Curie 1

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Traugutta 11


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Mickiewicza 28

Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Łukasiewicza

Polski Związek Działkowy Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor”
43-516 ZABRZEG, Gminna

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Podcienie 9

Towarzystwo Przyjaciół Ligoty
43-518 LIGOTA, Miliardowicka 64


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu

Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Boczna 20

Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 145

Klub Sportowy „Strong Life”
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 145

Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum”
43-518 LIGOTA, Wapienicka

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Zabrzeg
43-516 ZABRZEG, Stadionowa 30

Ludowy Klub Sportowy STRAŻAK Zabrzeg
43-516 ZABRZEG, T. Gazdy 3

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, PCK 8

Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 145

Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA” Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Polna 33

Uczniowski Klub Sportowy ROTUZ-BRONÓW
43-502 BRONÓW, Kolorowa 2

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TRÓJKA” Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Łukasiewicza 37

Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon
43-300 BIELSKO-BIAŁA, gen. Boruty-Spiechowicza 24

Towarzystwo Przyjaciół Ligoty
43-518 LIGOTA, Miliardowicka 64

ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 145

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski
43-310 BIELSKO-BIAŁA, Bystrzańska 57


Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Słowackiego 34

Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Łukasiewicza

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Traugutta 11

ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 145

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski
43-310 BIELSKO-BIAŁA, Bystrzańska 57


Pozostałe organizacje pozarządowe działające i (lub) mające siedzibę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Fundacja Czechowic-Dziedzic 
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Legionów 125
Biuro Fundacji – adres do korespondencji:
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, Wąska 2A – Mały Ratusz
KRS: 0000745906, NIP: 6521743474, REGON: 381084131
Facebook: https://m.facebook.com/people/Fundacja-Czechowic-Dziedzic/100092653143131/Działasz w organizacji pozarządowej działającej na terenie naszej gminy i (lub) mającej siedzibę na jej terenie i uważasz, że powinna ona się tutaj znaleźć, a nie ma jej w naszym spisie? Zgłoś się do nas!

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 54, mamy przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie szkoleniowo–integracyjne, dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych (NGO) z obszaru LGD Ziemia Bielska (m.in. Czechowice-Dziedzice), które odbędzie się 28 czerwca 2023 roku (środa) w godzinach 15:30 – 20:00 (rejestracja uczestników od godz. 15:00) w Dworze Świętoszówka, Świętoszówka 168, Gmina Jasienica.

Celem spotkania jest wzajemne poznanie się, integracja oraz wspólne, miłe spędzenie czasu.

Podczas spotkania – w formule warsztatowej – zostaną poruszone kwestie, m.in.:

– budowanie więzi i wizerunku wiarygodnej osoby,

– skuteczna komunikacja pozawerbalna,

– techniki argumentacji i wywieranie wpływu,

– radzenie sobie podczas sytuacji konfliktowych,

– obrona przed manipulacją.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia darmowy poczęstunek.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) na adres: Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 54;

drogą e-mail: promocja@ziemiabielska.pl

lub osobiście do biura Stowarzyszenia: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 54, 3 piętro – pokoje nr 34-36.

Stowarzyszenie zaprasza maksymalnie czterech przedstawicieli z każdej organizacji ze względu na ograniczoną ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu: Daniela Opyrchał

tel. 33 818 34 11, kom. 573 240 381

e-mail: promocja@ziemiabielska.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://www.ziemiabielska.pl/aktualnosci/art-spotkanie-dla-organizacji-pozarzadowych,213

Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych (w tym europejskich partii politycznych), związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz europejskich fundacji politycznych.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.