Skip to main content

Fauna

W Dolinie Potoku Czechowickiego możemy spotkać m.in. takie ciekawe gatunki zalatujące, jak orzeł, czy gniazdujące, jak bocian czarny i żuraw. Zarówno w dolinie, jak i w okolicznych lasach i na łąkach możemy spotkać się z dużą różnorodnością świata zwierzęcego.

Elementem atlantyckim w ornitofaunie (ptaki) jest słowik rdzawy (Luscinia megarhynchoas) – występowanie tego gatunku pokrywa się z zasięgiem słowika szarego (Luscinia luscinia), muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis) oraz dysjunktywnie może występować tutaj orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

Spotykane są tutaj dzięcioły: duży (Dendrocopos major), czarny (Dryocopus martius), syryjski (Dendrocopos syriacus), liczne ptaki śpiewające: sikory, świergotki, pleszki, zięby, rudziki oraz ptaki drapieżne: myszołowy jastrzębie, pustułki. W okolicy pól i granic lasu można spotkać m.in. skowronka (Alauda arvensis), bażanta (Phasianus colchicsu), kuropatwę (Perdix perdix), bociana białego (Ciconia ciconia), żurawia (Grus grus). Poza tym w pobliżu gniazduje bocian czarny (Ciconia nigra) zwany hajstrą.

Na badanym terenie, na stwach przy kościele Św. Katrzyny wykazano jeden gatunek gąbki – Nadecznik stawowy (Spongilla lacustris) – nieobjęty ochroną prawną.

Wśród bezkręgowców najliczniejsze są owady reprezentowane przez gatunki głównie z rzędów: motyli, ważek, i chrząszczy. Spotykamy tu takie pospolite gatunki motyli jak: rusałka pokrzywnik (Aglias urticae), rusałka pawik (Inachis io), rusałka admirał (Vanessa atalanta), listkowiec cytrynek (Gonepteryx rhamni), bielinek kapustnik (Pieris brassicae), strzępotek perełkowiec (Coenonympha arcania), przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus), walgina rdestniak (Timandra comae), modraszek ikar (Polyommatus icarus). Ważki reprezentowane są m.in. przez łątkę dzieweczkę (Coenagrion puella), łątkę wczesną (Coenagrion pulchellum), pałątkę pospolitą (Lestes sponsa) szklarkę zieloną (Cordulia aenea), szablaka krwistego (Sympetrum sanguineum), ważkę czteroplamą (Libellula quadrimaculata). Wśród chrząszczy wykazano następujące gatunki: żuk leśny (Anoplotrupe stercorosus), biegacz granulowany (Carabus granulatus), biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata), pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis). Ponadto wykazano obecność muchówki – rączyca larwalka (Exorista larvarum), prostoskrzydłe – pasikonik zielony (Tettigonia viridissima).

W czasie badań wykazano jeden gatunek objęty ochroną częściową według Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – mrówkę rudnicę (Formica rufa).

Płazy i gady są reprezentowane na terenie powiatu tylko przez kilka gatunków. Zaobserwowano między innymi.: żabę trawną (Rana temporaria), jaszczurkę żyworódkę (Zootoca vivipara), padalca – jaszczurkę beznogą (Anguis fragilis), zaskrońca (Natrix natrix) i żmiję zygzakowatą (Vipera berus). Wszystkie stwierdzone gatunki płazów i gadów są objęte ochroną prawną.

Licznie występują żaby – żaba jeziorkowa (Rana lessonae), wodna (R. esculenta), śmieszka (R. ridibunda), trawna (R. temporaria), moczarowa (R. arvalis), huczki (Pelepbates fuscus), traszki zwyczajne (Triturus vulgaris) oraz kumak nizinny (Bombina bombina), ropuchy: zielona (Bufo viridis), szara (Bufo bufo), paskówka (Bufo calamita), rzekotka drzewna (Hyla arborea).

Spośród dużych roślinożerców na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice występuje jeleń europejski (Cervus elaphus) i daniel (Dama dama). Często spotykanym przedstawicielem jeleniowatych w obszarze gminy jest sarna (Capreolus capreolus). Do dużych drapieżników należy zaliczyć lisa (Vulpes vulpes) i borsuka (Meles meles), kuny: domową (Martes foina) i leśną (Martes martes).

Przedstawicielem drapieżnych introdukowanych jest jenot (Nyctereutes procynoides).

Z rzędu owadożernych w powiecie występuje ryjówka aksamitna (Sorex araneus) chroniona prawnie oraz rzęsorek rzeczek (Neomys fodien) i kret (Talpa europaea). Natomiast z rzędu gryzoni występuje między innymi wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) i nornica ruda (Clethrionomys glareolus). Wymienić też trzeba zająca szaraka (Lepus europaeus), królika dzikiego (Oryctolagus caniculus) i dzika (Sus scrofa).

Występują gryzonie: chomik europejski (Cricetus cricetus), nornik zwyczajny (Microtus arvalis), mysz polna (Apodemus agrarius), mysz zaroślowa (Apodemus silvaticus), piżmak (Ondatra zibethicus).

Położenie i obszar

Obszar Doliny Potoku Czechowickiego to tereny przylegające do Potoku Czechowickiego w jego środkowym fragmencie przebiegu, rozciągającym się …

Flora

Potok Czechowicki na odcinku od ulicy Hrabiego Kotulińskiego do tzw. Starej Gminy przy ulicy Legionów przepływa przez trzy stawy i obszar polderowy z charakterystycznym …

Zdjęcia