Skip to main content

Walory przyrodnicze

Flora naczyniowa Doliny Potoku Czechowickiego obejmuje około 250 gatunków, co na tak mały obszar jest liczbą znaczącą. Wiąże się to z dużym zróżnicowaniem siedlisk, co powoduje urozmaicenie listy florystycznej.

W 2020 roku zakończona zostanie inwestycja, która ma na celu z jednej strony przywrócenie doliny naturze poprzez jej renaturalizację i likwidację skutków wieloletniej tzw. antropopresji (ingerencji człowieka w naturalne siedliska tutejszej flory i fauny), a z drugiej – udostępnienie jej zasobów mieszkańcom gminy, w sposób podkreślający i podtrzymujący jej naturalne walory, służący ich ochronie i zachowaniu oraz nieingerujący w jej najcenniejsze aspekty przyrodnicze. Naturalny i służący ekologii (i ochronie środowiska naturalnego w centrum miasta) charakter inwestycji zwieńczy budowa Centrum Edukacji Ekologicznej, którego celem będzie m.in. prezentacja jej walorów przyrodniczych i kulturowych (i całej gminy) mieszkańcom i turystom, a zarazem kreowanie działań i przedsięwzięć służących ochronie przyrody i ekologii w gminie, jak również udostępnianie zasobów naturalnych gminy jej społeczności poprzez inicjowanie budowy szlaków pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz prowadzenie innych działań służących promocji walorów przyrodniczych i turystycznych gminy.

Położenie i obszar

Obszar Doliny Potoku Czechowickiego to tereny przylegające do Potoku Czechowickiego w jego środkowym fragmencie przebiegu, rozciągającym się …

Flora

Potok Czechowicki na odcinku od ulicy Hrabiego Kotulińskiego do tzw. Starej Gminy przy ulicy Legionów przepływa przez trzy stawy i obszar polderowy z charakterystycznym …

Fauna

W Dolinie Potoku Czechowickiego możemy spotkać m.in. takie ciekawe gatunki zalatujące, jak orzeł, czy gniazdujące, jak bocian czarny i żuraw. Zarówno w dolinie


Nad potokiem

Urokliwe łęgi wierzbowe to jedna z najbardziej charakterystycznych cech Doliny Potoku Czechowickiego