Skip to main content

Flora

Potok Czechowicki na odcinku od ulicy Hrabiego Kotulińskiego do tzw. Starej Gminy przy ulicy Legionów przepływa przez trzy stawy i obszar polderowy z charakterystycznym zbiorowiskiem łęgowym, obszary zabudowy oraz przez typowe zbiorowiska grądowe, kształtujące się na skarpach doliny rzecznej.

Wśród zbiorowisk roślinnych na szczególną uwagę zasługują elementy lasu grądowego (Galio-Carpinetum) i murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea wykształcone na grobkach i skarpach potoku od strony północno-zachodniej i w południowo-zachodniej części doliny. Tam też w promieniu do stu metrów od ostatniego czynnego stawu wykształcił się łęg jesionowo-wiązowy (Ficario-Ulmetum minoris, dawniej campestris). Również ciekawie prezentują się płaty łęgów jesionowo-olszowych (Fraxino-Alnetum) na terenie dawnego stawiska za kościołem Świętej Katarzyny – znajdują się tutaj płaty torfowisk przejściowych (zespoły ze związku Rhynchosporion albae i Caricion lasiocarpae) w części wschodniej. Niektóre zbiorowiska można opisać jako szuwary. Spotykane są tutaj liczne gatunki łąkowe (Glycerietum maximae, Phragmitetum communis, Phalaridetum arundinaceae, Caricetum gracilis, Caricetum rostratae, Sparganio-Glycerietum fluitantis).

Flora naczyniowa badanego terenu obejmuje około 250 gatunków, co na tak mały obszar jest liczbą znaczącą. Wiąże się to z dużym zróżnicowaniem siedlisk, co powoduje ciekawe urozmaicenie listy florystycznej. Wśród odnotowanych roślin możemy wyodrębnić kilka wyraźnych grup siedliskowych:

  • gatunki borowe np. Deschampsia flexuosa, Fragaria vesca, Trientalis europaea, Veronica officinalis,
  • gatunki grądowe np. Carex silvatica, Polygonatum verticilatum, Anemone silvatica, Carpinus betulus,
  • gatunki łęgowe np. Caltha palustris, Cardamine amara, Geranium pheum,
  • gatunki zarośliwe np. Eupatorium cannabinum, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatienus parviflora, I. noli-tangere, Solanum dulacamara, Vicia angustifolia,
  • gatunki piaszczyskowe np. Corynephorus canescens, Sagina procumbens, Scleranthus annuus,
  • gatunki nadwodno-szuwarowe np. Carex hirta, Juncus articulatus, J. effusus, Phragmites australis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Rumex hydrolapathum,
  • gatunki łąkowe np. Arrhenatherum elatius, Cirsium oleraceum, Ranunculus acer,
  • gatunki siedlisk przekształconych np. Capsella bursa-pastoris, Carex brisoides Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. maior,
  • gatunki ruderalne (chwasty polne) np. Chenopodium album, Atriplex patulum Echinochloa crus-gali, Stellaria media.
Położenie i obszar

Obszar Doliny Potoku Czechowickiego to tereny przylegające do Potoku Czechowickiego w jego środkowym fragmencie przebiegu, rozciągającym się …

Fauna

W Dolinie Potoku Czechowickiego możemy spotkać m.in. takie ciekawe gatunki zalatujące, jak orzeł, czy gniazdujące, jak bocian czarny i żuraw. Zarówno w dolinie, jak i w okolicznych …

Zdjęcia