Jesteś tutaj:

Edukacja ekologiczna

W CEE prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, bioróżnorodności, hydrologii, historii gminy i lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Oprócz tego, odbywają się tu szkolenia i warsztaty, a także imprezy oraz przedsięwzięcia turystyczne i krajoznawcze.

Nasza oferta edukacyjna jest w trakcie przygotowywania i rozwijania – na chwilę obecną, dla dzieci i młodzieży już przygotowaliśmy następujące zajęcia:

1. Łąki kwietne – dom wielu mieszkańców
 • tematyka: przyrodniczo-ekologiczna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, biologia
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: kształtowanie wiedzy na temat owadów zamieszkujących łąki, ich znaczenia w ekosystemie -uczestnicy poznają pojęcie owadów zapylających oraz konieczności ich ochrony, przybliżone zostaje pojęcie łąki kwietnej (zasady funkcjonowania, koszenia i pielęgnacji oraz dobór gatunkowy).

Zajęcia warsztatowe: dopasowanie zdjęć i porównanie najważniejszych owadów zapylających (różnice w wyglądzie), porównanie najważniejszych owadów zapylających, gatunki występujące na łące kwietnej (wygląd, znaczenie), budowa prostego domku dla owadów.

2. Co w trawie piszczy
 • tematyka: przyrodniczo-ekologiczna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, biologia
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: kształtowanie wiedzy na temat gatunków zwierząt zamieszkujących łąki i zarośla, charakterystycznych dla terenów Centrum Edukacji Ekologiczne, poznanie znaczenia poszczególnych gatunków w ekosystemie i zależności pomiędzy nimi.

Zajęcia warsztatowe: dopasowanie fotografii do nazw gatunkowych zwierząt, tworzenie łańcuchów pokarmowych z zaproponowanych gatunków.

3. Mieszkańcy koron drzew i krzewów – ptaki z okolicy
 • tematyka: przyrodniczo-ekologiczna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, biologia
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: poznanie gatunków ptaków zamieszkujących teren Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Doliny Potoku Czechowickiego, ich trybu życia, zależności międzygatunkowych, miejsc gniazdowania, żerowania oraz roli w ekosystemie.

Zajęcia warsztatowe: dopasowanie fotografii do gatunku ptaka, krótkiego opisu, rozpoznanie ptasich jaj na podstawie fotografii, prezentacja odgłosów ptaków (nagrania), obserwacja ptaków w terenie wraz z rozpoznaniem gatunków.

4. Pszczoła – pracowity mieszkaniec łąk i pól
 • tematyka: przyrodniczo-ekologiczna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, biologia
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa,
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: poznanie roli jednego z głównych gatunków owadów zapylających – pszczoły – w środowisku, zapoznanie z hierarchią w ulu, budową ula i aktywnością pszczół w ciągu roku, zapoznanie z miodem i innymi produktami pszczelimi (pyłek, propolis, jad pszczeli, mleczko pszczele, wosk).

Zajęcia warsztatowe: rozpoznanie na fotografiach poszczególnych rodzajów pszczół na podstawie opisu i charakterystycznych cech potrzebnych do wykonywania konkretnej pracy.

5. Dolina trzech zapór
 • tematyka: hydrologiczno-geograficzna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, geografia, edukacja regionalna
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: zapoznanie się z warunkami hydrologicznymi terenu Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Doliny Potoku Czechowickiego ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji trzech zapór wodnych (w Wapienicy, Goczałkowicach oraz Czańcu), przedstawienie Doliny Jaskrów jako przykładu terenu bagiennego, wskazanie znaczenia w retencji wód na omawianym terenie oraz występującej roślinności, która dała początek nazwie doliny.

Zajęcia warsztatowe: prezentacja miniatur zapór w Wapienicy, Goczałkowicach i Czańcu – charakterystyka oraz otoczenie, przejście do Doliny Jaskrów wraz z omówieniem jej znaczenia.

6. Miejskie środowisko wodne, czyli praktyczne i estetyczne aspekty retencji wód w terenie zabudowanym
 • tematyka: przyrodniczo-hydrologiczna
 • dedykowane do przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, edukacja regionalna
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła średnia
 • maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cel zajęć: poznanie różnych aspektów retencji wód opadowych w środowisku miejskim m.in. na przykładzie państw zachodniej i północnej Europy, przegląd sposobów zagospodarowywania wód deszczowych, pojęcie miejskiej wyspy ciepła, absorpcja i infiltracja wód na przykładzie ogrodów deszczowych, polityka Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zagospodarowania wód deszczowych – pojęcie niebiesko-zielonej gminy.

Zajęcia warsztatowe: zagospodarowanie wód deszczowych i wykorzystanie energii odnawialnej na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej – praktyczny i terenowy przegląd dedykowanych instalacji (zbiorniki retencyjne, odzysk wody opadowej do instalacji wewnętrznych i podlewania ogrodu, fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja).

7. Wzgórze zamkowe – przeszłość na wyciągnięcie ręki
 • tematyka: historyczno-kulturowa
 • dedykowane do przedmiotów: edukacja regionalna, historia
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia
 • maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Cel zajęć: poznanie historii początków Czechowic-Dziedzic, budowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz więzi z najbliższym środowiskiem – uczestnicy zajęć poznają historię okolicy, najważniejsze zabytki w rejonie, ich lokalizację oraz legendy z nimi związane (historia zamku Wilczków, kościoła pw. Św. Katarzyny, Pałacu Kotulińskich).

Zajęcia warsztatowe: zlokalizowanie na mapie omawianych obiektów, burza mózgów (z czym kojarzą się Czechowice-Dziedzice – nakierowanie na zabytki i miejsca o istotnych walorach przyrodniczych).

8. Euroregionalnie czy lokalnie – Czechowice-Dziedzice na mapie wczoraj i dziś
 • tematyka: historyczno-geograficzna
 • dedykowane do przedmiotów: edukacja regionalna, podstawy ekonomii, wiedza o społeczeństwie
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia
 • maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cel zajęć: zapoznanie z różnymi aspektami miejsca i roli Gminy Czechowice-Dziedzice w historii i ekonomii regionu, omówienie geograficznych i ekonomicznych walorów gminy – warunki naturalne, granice, sąsiedztwo, demografia, budżet gminy, rolnictwo i przemysł, inwestycje, baza komunikacyjna i zaopatrzeniowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, drogi i transport, komunikacja miejska), zagospodarowanie przestrzenne, rynek pracy i przedsiębiorczość, polityka społeczna, współpraca międzynarodowa i miasta partnerskie, baza kulturalno-oświatowa.

Zajęcia warsztatowe: zajęcia z mapą, czyli analiza ukształtowania geograficznego i przestrzennego miasta, zabudowy oraz systemu komunikacyjnego.

9. Poznajemy naszą gminę i region, czyli o turystyce i krajoznawstwie
 • tematyka: historyczno-geograficzna
 • dedykowane do przedmiotów: edukacja regionalna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 • czas trwania: 90 minut
 • grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia
 • maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cel zajęć: przedstawienie walorów turystyki i krajoznawstwa, w szczególności pieszego i rowerowego, zapoznanie z infrastrukturą szlakową i turystyczną gminy i regionu (szlaki turystyczne, trasy rowerowe), przegląd różnorodności kulturowej pogranicza trzech państw (Euroregion Beskidy), przegląd gminnych tras rowerowych, historycznych (np. Szlak dziedzictwa Czechowic-Dziedzic) i ścieżek edukacyjnych (np. leśna ścieżka edukacyjna w Zabrzegu), zachęcenie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki w jego ekologicznych i przyjaznych naturze formach, nauka czytania mapy turystycznej i nauka orientacji i bezpiecznego zachowania się w terenie.

Zajęcia warsztatowe: spacer wybranym fragmentem Szlaku dziedzictwa Czechowic-Dziedzic, na życzenie możliwość organizacji wyjazdu na inne szlaki i trasy (autokarowego lub rowerowego).


Wykonanie: Paweł Mizera, CEE (2020)
Teksty i zdjęcia: CEE (Paweł Mizera, Przemysław Szwed i Joanna Ząbek) oraz zgodnie z podpisami