Skip to main content
 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

Edukacja ekologiczna i klimatyczna

Szkolenia
 • sposoby zagospodarowania wód deszczowych
 • projektowanie i budowa nawierzchni przepuszczalnych
 • zieleń i jej ochrona w zamówieniach publicznych
 • dobre praktyki w zakresie zieleni miejskiej
 • „Błękitno-zielona infrastruktura dla adaptacji miast do zmian klimatu”
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zmiany klimatu
 • ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (TZW. NATURE BASED SOLUTIONS – NBS) REKOMENDOWANE DO STOSOWANIA W POLSKICH MIASTACH NA PRZYKŁADZIE PAŃSTW ZACHODNIEJ EUROPY
 • WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA POLITYK I ZACHĘT WSPIERAJĄCYCH WDRAŻANIE NBS W POLSKICH MIASTACH NA PRZYKŁADZIE PAŃSTW ZACHODNIEJ EUROPY
Konferencje
 • zielono-niebieska infrastruktura
 • udział ekspertów zewnętrznych
 • współpraca z NVE
Warsztaty dla mieszkańców
 • ochrona zieleni w trakcie robót budowlanych
 • praktyczne rozwiązania w zakresie zielonych ścian i dachów
 • tworzenie ogrodów przydomowych
Kampania promocyjno-edukacyjna
 • kampania w mediach tradycyjnych i internecie (strona internetowa, artykuły prasowe, własna audycja telewizyjna – TV SILESIA)
 • konkursy edukacyjna dla szkół
 • miejska trasa edukacyjna zielono-niebieskiej infrastruktury
 • ekspozycja multimedialna w CEE
 • niebiesko-zielona mapa gminy
 • publikacja folderu (zielono-niebieska infrastruktura)
 • opracowanie i wydanie broszur instruktażowych dotyczących zwiększania retencji krajobrazowe

Informacja turystyczna i promocja

Punkt Informacji Turystycznej – stacjonarny
 • realizacja VIII-XI 2020 (projekt z dofinansowaniem z Euroregionu Beskidy realizowany z czeskim partnerem)
 • stoisko obsługi ruchu turystycznego wraz z wewnętrznymi punktami odpoczynku dla turystów
 • stojaki na rowery, szafki i stojaki na ulotki i foldery, ławostoły zewnętrzne, donice, kwiaty
 • ulotki i broszury
 • prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
 • realizacja projektów z zakresu turystyki
 • wydawnictwa turystyczne (plan gminy, przewodniki po gminie)
Punkt Informacji Turystycznej – mobilny
 • realizacja I-X 2021 (projekt z dofinansowaniem z Euroregionu Beskidy realizowany z czeskim partnerem)
 • namiot mobilny z wyposażeniem, wykorzystywany do promocji gminy i imprez plenerowych
 • wyposażeniem mobilne CEE (stoły i krzesła plenerowe)
 • udział w 10 imprezach plenerowych
 • strona internetowa IT
 • ulotki i foldery
Oznakowanie PIT
 • „Mobilne zbójowanie” – projekt polsko-czeski (I-X 2021 – planowane złożenie wniosku)
 • wyposażenie PIT w totemy multimedialne
 • wyposażenie terenu CEE w tablice informacyjne i dodatkowe elementy małej architektury
 • oznakowanie PIT i atrakcji turystycznych gminy przy DK1

Ochrona bioróżnorodności i edukacja przyrodnicza

Lekcje i warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży
 • ogródki tematyczne (pod opieką szkół)
 • ścieżka edukacyjna Doliny Potoku Czechowickiego wraz z edukacyjnym placem zabaw
 • leśna ścieżka edukacyjna w Zabrzegu (wycieczki)
 • warsztaty fotografii przyrodniczej
 • zajęcia plenerowe z ogrodnikiem
 • edukacja przyrodnicza („Łąki kwietne – domy wielu mieszkańców”, „Co w trawie piszczy”, „Pszczoła – pracowity mieszkaniec łąk i pól”, „Mieszkańcy koron drzew i krzewów” itp.)
 • edukacja hydrologiczna i klimatyczna (zbiorniki retencyjne z systemem miniatur zapór wodnych i kanałów – zasada funkcjonowania)
Inkubator działań i przedsięwzięć ekologicznych i przyrodniczych
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
 • patrole ekologiczne
 • wspieranie działań ekologicznych (np. akcje sprzątania gminy)
 • inicjowanie akcji społecznych
 • pośrednictwo konsultacyjne w planowaniu inwestycji miejskich
Ochrona i pielęgnacja drzewostanu
 • „Między dwoma zamkami i dwiema wieżami – odkrywanie wspólnego dziedzictwa. Cykl polsko-słowackich warsztatów przyrodniczych po dwóch stronach wspólnej granicy w czterech porach roku” – projekt polsko-słowacki (I-X 2021, złożono wniosek)
 • warsztaty (w tym wyjazdowe na Słowacji) fotografii przyrodniczej dla dzieci szkolnych
 • wyposażenie do zajęć z fotografii przyrodniczej zestawy fotograficzne)
 • stoły i ławki plenerowe, kosze na śmieci i dodatkowe stojaki dla rowerów do CEE
 • wystawa fotograficzna
 • przewodnik turystyczno-krajoznawczy „Zamkowe szlaki”
 • słowacka podstrona strony IT gminy
 • zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu w zabytkowej alei lip kandelabrowych przy CEE (II 2021)

Krajoznawstwo i turystyka pieszo-rowerowa

Trasy i szlaki rowerowe
 • dostosowanie przebiegu tras rowerowych do aktualnych potrzeb, przebiegu dróg i lokalizacji atrakcji
 • nowe trasy rowerowe
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej i rowerowej
 • rajdy piesze i rowerowe „Poznajemy Naszą Gminę”

Edukacja regionalna i historyczna oraz działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego

Szlak dziedzictwa Czechowic-Dziedzic
 • 15 tablic informacyjnych w ramach projektu polsko-słowackiego (2018)
 • zaplanowane kolejne tablice
Szlak legend Czechowic-Dziedzic
 • zamkowe wzgórze – miejsce legend i podań
 • wspólne czytanie legend i podań miejskich (szkoły i przedszkola)
 • „Czechowicka szopka niby-kolędnicza” (I-X 2021, planowane złożenie wniosku w projekcie polsko-czeskim)
 • ekspozycja do CEE, wykorzystywana w szopce bożonarodzeniowej (kolędniczej), wykonana przez lokalnych artystów – rzeźby (Czarna Pani, czarny kozioł i książę Sokołowski)
 • wydanie legend miejskich w języku polskim i czeskim
 • konkursy edukacyjne

Pozostałe działania

Utrzymanie zieleni i porządku na terenie CEE
 • teren pomiędzy ulicami Hr. Kotulińskiego, Mazańcowicką, Chłopską, Legionów i M. Kopernika wraz z korytem Potoku Czechowickiego oraz infrastrukturą (oświetlenie, plac zabaw, altana, pomosty, ścieżki i mostki oraz zbiorniki wodne, ruiny „zamku” Wilczków, wieża widokowa, parkingi i budynek edukacyjny
Wydawanie Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic
 • prasa samorządowa i promocyjno-edukacyjna

Poznaj bogactwo przyrodnicze Doliny Potoku Czechowickiego

 • Łonica czerwona

 • Bielik kapustnik

 • Świtezianka modra

 • Krzyżówka

 • Pałątka mała

 • Konwalijka dwulistna

 • Kotewka orzech wodny

 • Tatarak zwyczajny

 • Żaba zielona

 • Tężnica mała

 • Drozd śpiewak