Skip to main content

Złóż wniosek w programie „Czyste Powietrze” w CEE!

Zasięgnij informacji i złóż wniosek w rządowym programie „Czyste Powietrze” w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym i Przyjmowania Wniosków czynnym przez dwa dni w tygodniu w CEE! Przekażemy go za Ciebie do prowadzącego program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach!

Od lutego 2021 r. wniosek umożliwiający pozyskanie środków w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze” można złożyć w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Hr. Kotulińskiego 2 – w którym działa PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW w ramach programu.

Wniosek w programie można łatwo wypełnić i złożyć samodzielnie – wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronach:

Strona główna programu „Czyste Powietrze”:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

Informacje o programie:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Kalkulator dotacji:
http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Jak wnioskować? Instrukcja krok po kroku:
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#heading=h.50gk2fhz3erj

Wymagana dokumentacja (załączniki):
https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw

Informacja w sprawie programu – tel. 32 60 32 252.

UWAGA! Z racji częstych zmian w programie oraz niespójności interpretacyjnej zasad programu w WFOŚiGW, konsultanci w CEE nie udzielają szczegółowych informacji o programie WFOŚiGW (udzielają wyłącznie informacji dotyczących ogólnych zasad oraz samej procedury składania wniosków, wydają materiały informacyjne WFOŚiGW oraz pomagają wypełnić wnioski) lub udzielają ich wyłącznie na odpowiedzialność zapytującego. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za program ani procedowanie nad wnioskami, i ich interpretację oraz obsługę przez WFOŚiGW, udzielanie ani rozliczanie dotacji. Szczegółowych informacji należy zasięgać wyłącznie bezpośrednio w WFOŚiGW – tel. 32 60 32 252.

Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała w grudniu br. porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy, w tym wsparcia wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Wniosek najlepiej wypełnić w formie elektronicznej i przesłać elektronicznie bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – instytucji prowadzącej program, z ramienia NFOŚiGW – co zapewnia wgląd m.in. w aktualny status i stan procedowania wniosku w „Portalu beneficjenta”. Można jednak złożyć wniosek również w formie papierowej (wyłącznie, co nie jest zalecane, lub w postaci wydruku złożonego elektronicznie wniosku – co w pewnych przypadkach jest dodatkowo wymagane) i w tym celu – dzięki porozumieniu – nie trzeba już wysyłać ani zawozić wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (instytucji realizującej program), lecz będzie można złożyć go w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Hr. Kotulińskiego 2), na warunkach i z zachowaniem zasad podanych poniżej.

Realizacja programu „Czyste Powietrze” przez WFOŚIGW trwa od 2018 roku, a porozumienie z gminą ma pomóc zintensyfikować program, ułatwiając mieszkańcom gminy złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu, właśnie głównie przez brak konieczności samodzielnego składania wniosku papierowego w WFOŚiGW.

Wnioski są przyjmowane i przekazywane do WFOŚiGW wyłącznie wykonane na oryginalnym formularzu wniosku wraz z pełną, wymaganą przez WFOŚiGW dokumentacją (w przeciwnym razie wnioski byłyby odrzucane przez Fundusz).

Jeśli nie umiesz obsługiwać komputera lub nie potrafisz wypełnić wniosku, zadzwoń – pomożemy! Ponadto, raz w tygodniu można wypełnić wniosek w CEE – wymagany jest jednak wcześniejszy telefoniczny zapis! Skorzystać z tych możliwości można w czterech, kolejnych krokach:

1.
Telefon do CEE – wstępna konsultacja i umówienie się na odbiór materiałów informacyjnych (wtorki w godz. 8-15, tel. 32 450 74 84).

2.
Odbiór w umówionym terminie specjalnie przygotowanych dla Ciebie materiałów informacyjnych, dzięki którym dowiesz się, czy kwalifikujesz się do udziału w programie oraz z jakich opcji możesz skorzystać, a także – o ile wcześniej (podczas wstępnej konsultacji) wyrazisz chęć – wzoru wniosku oraz instrukcji jego wypełnienia.

Nie wiesz, z jakich opcji chcesz skorzystać w programie? Podamy Ci kontakt do fachowego doradcy energetycznego, który pomoże wybrać Ci optymalne dla Twojego budynku rozwiązanie!

3.
Złożenie wniosku we własnym zakresie (w CEE papierowo po wcześniejszym umówieniu terminu lub elektronicznie – przez Portal Beneficjenta lub portal gov.pl) lub dodatkowa konsultacja telefoniczna (w przypadku, gdy pojawiły się trudności w wypełnieniu wniosku).

4.
Złożenie wniosku wraz z wypełnieniem go w CEE (wymagany wcześniejszy zapis – umówienie się na konkretny, ustalony termin, drogą telefoniczną oraz wcześniejsze przygotowanie wszystkich niezbędnych danych wskazanych we wzorze wniosku i niezbędnych do jego wypełnienia). Udostępnimy Ci stanowisko komputerowe, na którym możesz skutecznie i pomyślnie wypełnić swój wniosek pod okiem i – jeśli zajdzie potrzeba – z pomocą pracowników CEE.

Nieumówionym osobom nie są udzielane konsultacje na miejscu w CEE ani wydawane materiały, gdyż te wymagają wcześniejszego, spersonalizowanego przygotowania.Pamiętaj! Aby dobrze i pomyślnie wypełnić swój wniosek i mieć szansę na dofinansowanie w programie, musisz rzetelnie przygotować wcześniej wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia wniosku! Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji grozi odpowiedzialność prawna i karna, a podane we wniosku dane są weryfikowane podczas kontroli, którą przeprowadza prowadzący program WFOŚiGW).

Punkt przyjmowania wniosków w CEE umożliwia złożenie przez mieszkańców wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW wyłącznie w formie papierowej (po wcześniejszym jego wypełnieniu i podpisaniu), bez konieczności osobistego zawożenia go lub przesyłania pocztą do WFOŚiGW w Katowicach.

Oprócz tego, w punkcie jest możliwe wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie wniosku. Przed wizytą w punkcie należy upewnić się, że posiada się wszystkie niezbędne i wymagane załączniki (jednym z nich jest – w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania – np. wspomniane już zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego, o które należy wcześniej wnioskować i które należy uzyskać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim). Spis wszystkich potrzebnych załączników, informacje o programie, jak również instrukcja wypełniania wniosków i formularz znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW (link powyżej).

Trzeba pamiętać, że wszystkie wnioski składane w gminie są przekazywane – zgodnie z warunkami porozumienia – bezpośrednio do WFOŚiGW, który samodzielnie realizuje program w zakresie dalszego ich procedowania, tj. rozpatrywania złożonej przez mieszkańców dokumentacji (wnioski z załącznikami), umów z mieszkańcami i udzielania dotacji. Należy przy tym podkreślić, iż gmina nie ma wpływu na rozpatrywanie i dalsze procedowanie wniosków mieszkańców ani na decyzję o przyznaniu dofinansowania, nie jest też stroną umowy, jak również nie posiada informacji o stanie realizowanych przez Fundusz spraw.

Dlatego też WFOŚiGW zaleca skorzystanie z procedury samodzielnego składania wniosku przez PORTAL BENEFICJENTA bezpośrednio do WFOŚiGW, co – poprzez rejestrację w systemie – daje możliwość m.in. otrzymywania informacji od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obustronna komunikacja). Ponadto w PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW W KATOWICACH można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszeń i aktualności, oferty Funduszu, stanu i realizacji złożonych wniosków (pokazywane statusy), wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych), działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach oraz rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie). O szczegółach można przeczytać tutaj: https://portal.wfosigw.katowice.pl/

Przy ubieganiu się o dotację z programu, można skorzystać również z kredytu bankowego – wśród dostępnych w programie form dofinansowania są:
a) dotacja lub
b) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, informacje na stronie czystepowietrze.gov.pl)

Kto może wnioskować?

Pierwsza część programu dedykowana jest dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentami tej części programu CZYSTE POWIETRZE są osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100.000 zł (dochody uzyskane  z różnych źródeł sumuje się). Są tutaj dostępne dwie opcje, do wyboru:

  • Opcja 1 obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo może być wykonany demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji. Maksymalne kwoty dotacji to 25.000 zł w przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 30.000 zł jeśli taka instalacja jest wykonywana.
  • Opcja 2 zakłada demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż podane w 1 opcji w celach ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacja. Kwoty maksymalne dotacji w przypadku tej opcji wynoszą 20.000 zł dla przedsięwzięcia bez wykorzystania mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 25.000 zł z wykorzystaniem instalacji tego typu.
  • W opcji 3 przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła tylko zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz wykonanie dokumentacji. Maksymalna dotacja wynosi w tym przypadku 10.000 zł.

Druga część programu przeznaczona jest dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentami tej części (tj. o podwyższonym poziomie dofinansowania) są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa nie przekracza 1.564 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku kwalifikowania się do skorzystania z tej części programu, również dostępne do wyboru są dwie opcje:

  • Opcja 1 obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo może być wykonany demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacja. Maksymalne kwoty dotacji wynoszą 32.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 37.000 zł gdy taką instalację obejmuje.
  • W opcji 2 przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe tylko zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz wykonanie dokumentacji. Maksymalna dotacja wynosi w tym przypadku 15.000 zł.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy budynek (lokal mieszkalny) jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, to w ramach programu nie jest udzielane dofinansowanie na zakup i montaż kotła na paliwo stałe. Istotne jest również to, że wniosek może być złożony tylko przez właściciela (lub współwłaściciela – za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli, a jeśli jest wspólność majątkowa – również za zgodą współmałżonka) i tylko jeden na dany budynek (lokal) z wydzieloną, odrębną księgą wieczystą (jej numer również należy podać we wniosku, a wydruk z właściwego systemu załączyć, o czym piszemy poniżej).

Osoba składająca wniosek o podwyższone dofinansowanie, powinna do dnia złożenia wniosku uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące).


Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale dzięki podpisanemu porozumieniu można to teraz robić również – jednak wyłącznie w formie papierowej – za pośrednictwem gminy. Formularze wniosku dostępne są w serwisie gov.pl oraz na PORTALU BENEFICJENTA na stronie internetowej WFOŚiGW (linki poniżej), jak również w załączniku.

Wnioski najlepiej składać bezpośrednio w WFOŚiGW w postaci elektronicznej poprzez PORTAL BENEFICJENTA (1 – elektronicznie i papierowo) lub serwis gov.pl (2 – wyłącznie elektronicznie, bez potrzeby składania wniosku w formie papierowej), co jest najszybszą i zalecaną formą. Można jednak składać wnioski również w formie wyłącznie papierowej (3), bezpośrednio w WFOŚiGW lub – korzystając z PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW w Centrum Edukacji Ekologicznej:

  1. Przed złożeniem wniosku przez PORTAL BENEFICJENTA należy na nim zarejestrować konto, co umożliwi pobranie elektronicznej postaci formularza. Wypełniony wniosek należy przesłać poprzez PORTAL BENEFICJENTA do właściwego WFOŚiGW. Wniosek należy również wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć w formie papierowej do WFOŚiGW (lub teraz również za pośrednictwem gminy). To najlepszy sposób złożenia wniosku, gdyż daje możliwość bieżącego podglądu stanu procedowania wniosku w PORTALU.
  2. W przypadku serwisu gov.pl wnioskodawca wypełnia wniosek wskazany w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie wysyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do odpowiedniego WFOŚiGW na skrzynkę ePUAP. Załączniki należy w tym przypadku dołączyć w formie elektronicznej (skany z podpisami). Ponieważ taki wniosek jest podpisany (elektronicznie), nie ma konieczności przesyłania go w formie papierowej do WFOŚiGW ani składania za pośrednictwem gminy.
  3. Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możliwe jest złożenie wniosku razem z załącznikami wyłącznie w formie papierowej. Zalecane jest jednak wypełnienie go z wykorzystaniem aktywnego formularza, posiadającego samoliczące się pola. Można to zrobić samodzielnie we własnym zakresie i złożyć gotowy wniosek w WFOŚiGW lub też skorzystać z pomocy gminnego PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW do WFOŚiGW, który mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (CEE).